Make your own free website on Tripod.com
 
 
หน้าแรก | บริการต่างๆ | อัตราค่าบริการ  |  ติดต่อเรา


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Smart SPSS

หากท่านมีกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการทำรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระหรือที่เรียกว่า (IS : Individual Study )  หรือการทำ วิทยานิพนธ์รวมงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไม่ว่าจะเป็นการหาหัวข้อสำหรับทำงานวิจัยการ กำหนดกรอบของงานวิจัย วิธีการเขียนวัตถุประสงค์งานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัย รวมถึงการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การตอบคำถามของอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกหัวข้องานวิจัย


บริการของเรา
 

เรายินดีให้คำปรึกษาและรับจ้างทำรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS) หรือการทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับในการวิจัยทางการตลาดหรือบริหารธุรกิจ โดยสามารถเลือกได้ว่าท่านต้องการทำเฉพาะบางบทหรือทำทั้งหมดตั้งแต่การเลือกหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม  การกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล การประมวลด้วย SPSS PC  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการแก้ปัญหารวมถึงอธิบายเนื้อหาที่ทำและวิธีตอบคำถามรวมถึงทำ Power Point  Presentation และสรุปบทต่าง พร้อมอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้แก่นักศึกษา และติดตามงานจนจบ

Copyright © 2007 Ideotext. Co. Ltd., All rights reserved.